معاون اداری مالی

 
 
  

 
 
 
1ـ مشخصات فردی :
نام : کورش     
نام خانوادگی : پارسا معین   
نام ونشانی محل کار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 
تلفن محل کار:76507673-021
شغل ( سمت یا مسئولیت ) : عضوهیات علمی تمام وقت 
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت آموزش عالی 
نشانی الکترونیک : dr.parsa@riau.ac.ir 


کتاب، مقالات و طرحهای پژوهشی
-
کتاب کارآفرینی ضرورت دنیای امروز
- مقاله کارآفرینی وراهکارهای توسعه اقتصادی درایران، چکیده مقاله های همایش ملی کارآفرینی ، فرهنگ وجامعه 
- مقاله ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی 
-
مقاله پیش بینی سطح تعهد سازمانی براساس کارآفرینی ومولفه های آن، فصلنامه پژوهش اجتماعی  
-
مقاله ارتباط ویژگیهای شغل ونقش های شغلی با تحلیل رفتگی شغلی، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی سازمان
- طرح پژوهشی وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی مرکزپردیس ازلحاظ عوامل خارجی (فرصتها وتهدیدها) وعوامل داخلی ( قوت ها وضعف ها )  
-
طرح پژوهشی ارتباط نقشهای شغلی ـ ویژگیهای شغلی وتحلیل رفتگی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی