عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی

 

نام: قاسم
نام خانوادگی: رامادان
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل(سمت یا مسئولیت): عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی
تلفن محل کار: 76507653-021
نشانی الکترونیک: