اداره پرداخت و هزینه

 

رسیدگی و کنترل اسناد مربوط به هزینه ها ، پیش پرداختها ، تنخواه گردان ها به منظور حصول اطمینان از رعایت دستورالعملها و بخشنامه های مربوط

رسیدگی و کنترل اسناد مربوط به خرید تجهیزات و کالاهای موردنیاز واحد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دیگر بخشنامه ها .

رسیدگی و  کنترل اسناد مربوط به بودجه فرهنگی به منظور حصول اطمینان از رعایت بخشنامه های مربوط

 بررسی حسابهای فی مابین واحدها و سازمان مرکزی و رفع مغایرات احتمالی

تنظیم و صدور اسناد مربوط به بستن حسابهای پایان سال مالی برابر دستورالعمل های صادره سازمان مرکزی .

تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی به صورت ماهانه و پیگیری رفع ارقام باز حسابهای بانکی

تهیه گزارشات مالی به منظور ارائه به سازمان مرکزی و سایر ادارات تابعه

تهیه و تنظیم صورتهای مالی ماهانه و ارائه گزارشات لازم به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

انجام امور مربوط به صندوق ریالی امورمالی

 

رسیدگی به اسناد هزینه و درآمد مربوط به حسابهای مستقل واحد اعم از مرکز مشاوره – سلف سرویس – خوابگاههای دانشجویی – مهد کودک – کتابخانه - بهداری و ...