اداره درآمد

تأیید و کنترل شهریه دانشجویان درزمان ثبت نام
 

تعریف فرمول شهریه دانشجویان در سیستم نرم افزاری مطابق با دستورالعملهای صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه
 

ثبت فیش های پرداختی دانشجویان
 

تنظیم لیست شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی – بنیاد شهید و یا سایر سازمانهای پوشش دهنده و مکاتبه جهت وصول آنها
 

دریافت و ثبت چک از دانشجویان به منظور تقسیط شهریه ترم
 

پیگیری و وصول چکهای دریافتی از دانشجویان در سررسید مقرر از سوی بانک عامل
 

ثبت تضمینات دریافتی از دانشجویان بابت ارائه اصل مدارک تحصیلی در حسابهای انتظامی
 

 

انجام مراحل تسویه حساب مالی دانشجویان در زمان فراغت و یا خروج از تحصیل به هر عنوان اعم از انصراف – اخراج – انتقال و ...