اداره صندوق رفاه دانشجویی

 

    صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت به منظور ادامه تحصیل  و  بهبود شرایط زندگی در سال 1365 تاسیس گردید و در همین راستا واحد رودهن در سال 1375 شروع به فعالیت نموده است .

منابع سرمایه صندوق رفاه دانشجویان درصدی از شهریه می باشد .

کمیته وام صندوق رفاه دانشجویان واحد شامل:

رئیس صندوق رفاه ، معاون اداری و مالی و معاون دانشجویی- فرهنگی می باشد .