اداره حسابداری انبار و اموال

کنترل و ثبت ریالی اسناد مربوط به ورود کالا به انبارها
 

کنترل و ثبت ریالی اسناد مربوط به خروج کالا از انبارها
 

ثبت و رسیدگی به اسناد حواله انبارهای صادره و اسناد ارسالی از سیستم نرم افزاری انبار به سیستم نرم افزاری حسابداری
 

ثبت و نصب پلاک شناسایی اموال دانشگاه توسط جمعدار اموال
 

پیگیری و ثبت جابه جایی اموال و داراییها در قسمتهای مربوطه توسط جمعدار اموال
 

کنترل دوره ای از محل استقرار اموال تحویلی به قسمتهای مختلف واحد
 

انجام امور مربوط به شمارش موجودیهای انبار در پایان سال مالی و تهیه گزارشات انبارگردانی بر اساس دستورالعلمهای صادره سازمان مرکزی
 

تهیه گزارشات مربوط به داراییها و اموال موجود و ارائه آن به ادارات تابعه سازمان مرکزی
 

 

نگهداری اسناد مالکیت دارائیهای واحد اعم از منقول و غیر منقول