معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع

آموزش عالی شاخص اصلی پیشرفت یک کشور محسوب می شود و موجبات رقابت پویای یک کشور را در منطقه و جهان فراهم می کند. رسالت اصلی آموزش عالی تولید علم و تحقق سند چشم انداز کشور در حوزه جنبش نرم افزاری می باشد.

حوزه معاونت  توسعه مدیریت و منابع متولی حمایت و پشتیبانی از عملکرد کلیه اجزا سازمان بوده و در نقش هسته حمایتی عمل می نماید. این حوزه در عین رعایت کلیه قوانین و مقررات به خدمت رسانی و پشتیبانی از برنامه های دانشگاه پرداخته و در جهت تحقق رسالت دانشگاه گام برمیدارد.
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: ذوالقرنین
شغل (سمت یا مسئولیت): معاون توسعه مدیریت و منابع
پست الکترونیک: ezolgharnein@riau.ac.ir