اداره امور مالی

 

 شرح وظایف عامل خزانه دار و مدیرکل امورمالی واحد برابر آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح زیر می باشد :

 

     نظارت بر تنظیم اسناد مالی و امضای اسناد و چکهای صادره

     رسیدگی و تنظیم حسابهای درآمد و هزینه

     اجرای به موقع برنامه های مالی با رعایت بودجه مصوب سالانه

     تنظیم و تایید صورتهای مالی واحد ( تراز آزمایشی ماهانه ، ترازهای نوع اول ، دوم و سوم پایان سال مالی ، صورت درآمد و هزینه واحد ، صورت گردش وجوه
 
     نقد و سایر گزارشات مالی که از سوی خزانه دار کل دانشگاه درخواست شود  ) طبق دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان مرکزی

     تنظیم گزارش عملکرد مالی ماهانه واحد و ارسال برای خزانه دار کل دانشگاه

     انجام امورمالی و معاملاتی واحد

     نظارت بر فعالیتهای امین اموال

     نگهداری وثیقه و ودیعه غیرنقدی و اوراق بهادار

     شایان ذکر است در حوزه اداره کل خزانه داری و امورمالی پنج اداره به شرح زیر در حال انجام وظایف محوله می باشند .

      اداره رسیدگی به اسناد ، قراردادها و تنظیم دفاتر

      اداره پرداخت و هزینه

      اداره درآمد
     اداره حقوق و دستمزد

     اداره حسابداری انبار و اموال

     برای اطلاعات بیشتر در خصوص ساختار ادارات زیر مجموعه امورمالی و شرح وظایف آنها و دانلود فرمهای موردنیاز در هر یک از ادارات به لینک های مرتبط  بااین بخش مراجعه شود.