مدیر امور اداری

 

نام: علیرضا
نام خانوادگی: حسین شرقی
رشته تحصیلی: تحقیقات آموزشی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
شغل(سمت یا مسئولیت): مدیر کل امور اداری
تلفن محل کار: 76507671-021

نشانی الکترونیک: