کارگزینی و بیمه و رفاه کارکنان

نمونه مسئولیتها و شرح وظایف کارگزینی

 

·         انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب، ارتقاء، ترفیع، مرخصی، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، از کار افتادگی

و بازخرید کارکنان دانشگاه در کلیه سطوح.

·         رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

·         رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع و بازنشستگی

کارکنان دانشگاه.

·         انجام امور مربوط به بیمه کارکنان دانشگاه.

·         دریافت و بررسی فرمهای درمانی کارکنان و اساتید هیات علمی و پیگیری های لازم تا پرداخت هزینه .

·         همکاری در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای استفاده کارکنان از امکانات رفاهی سایر واحدها.

·         تهیه پیش نویس احکام استخدامی نظیر انتصابات، ارتقاء گروه، ماموریت، مرخصی و سایر احکام دانشگاه.

·         اجرای آئین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری و استخدامی دانشگاه.

·         برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.

·         صدور احکام استخدامی براساس طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه.

·          انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.