تدارکات

تدارکات دانشگاه نسبت به تهیه و تجهیز کلیه احتیاجات از قبیل ابراز و لوازم اداری و خدماتی ، فنی ، آزمایشگاهی ، کارگاهی برابر آئین نامه  نامعاملات اقدام می کند .


برابر آئین نامه معاملات خریداری جزئی از طریق استعلام و خریدهای متوسط و عمده پس از تصویب کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی انجام می گیرد.


کمیسیون معاملات
یکی از مؤسسات اداری که در آئین نامه معاملات پیش بینی شده کمیسیون معاملات می باشد . کمیسیون معاملات واحد وظیفه بررسی و تطابق معاملات واحد اعم از هزینه های عمرانی وسایر خریدها را با توجه به آئین نامه معاملات جهت اقدام تصویب می نماید . اعضای کمیسیون معاملات واحد عبارتند از :

1-  رئیس واحد                                                  رئیس کمیسیون معاملات واحد

2-   معاون اداری ومالی                                        دبیر کمیسیون معاملات واحد

3-  معاون دانشجوئی و فرهنگی                               عضو کمیسیون معاملات واحد

4-  معاون عمران                                                عضو کمیسیون معاملات واحد

5-  مدیر اداره حقوقی                                           عضو کمیسیون معاملات واحد

6-  عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی                    عضو کمیسیون معاملات واحد

7-  مدیر کل امور اداری                                         عضو کمیسیون معاملات واحد