مدیر امور مالی

 

نام:
نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:
شغل(سمت یا مسئولیت): مدیر مالی
تلفن محل کار: 76507653-021
نشانی الکترونیک: