اداره رسیدگی به اسناد ، قراردادها و تنظیم دفاتر

کنترل اسناد صادره مربوط به پیمانها و پروژه های عمرانی، به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و بخشنامه ها و صحت گزارشات ومستندات  و مطابقت با مفاد قراردادهای منعقده .

رسیدگی به اسناد ارسالی از حوزه پژوهشی به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد بخشنامه ها و قرارداد طرحهای پژوهشی .

پیگیری وصول و ایصال مالیات ها و بیمه های مکسوره از صورت وضعیت ها و صورت هزینه های ارسالی

تنظیم دفاتر قانونی دانشگاه اعم از دفتر  روزنامه و کل

کنترل پرداخت و تسویه وجوه پرداختی به حوزه معاونت پژوهشی به منظور برگزاری کارگاهها، سخنرانیها و طرحهای پژوهشی .

کنترل اسناد مربوط به فعالیتهای عمرانی دانشگاه و کنترل صورت وضعیتها قبل از صدور اسناد مربوطه

رسیدگی و کنترل اسناد مربوط به بودجه ورزشی به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد بخشنامه های مربوطه و قراردادهای ورزشی

نظارت بر پیش نویس قراردادها -  مکاتبه با ادارات دارایی و تأمین اجتماعی مبنی بر تشکیل پرونده

انجام امور مربوط به کنترل و بررسی قــــراردادهای بورســـیه و پرداخت شهریه دانشجویان بورس