درآمد، پرداخت و هزینه

 

رسیدگی و کنترل اسناد مربوط به هزینه ها ، پیش پرداختها ، تنخواه گردان ها به منظور حصول اطمینان از رعایت دستورالعملها و بخشنامه های مربوط

رسیدگی و کنترل اسناد مربوط به خرید تجهیزات و کالاهای موردنیاز واحد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دیگر بخشنامه ها .

رسیدگی و  کنترل اسناد مربوط به بودجه فرهنگی به منظور حصول اطمینان از رعایت بخشنامه های مربوط

 بررسی حسابهای فی مابین واحدها و سازمان مرکزی و رفع مغایرات احتمالی

تنظیم و صدور اسناد مربوط به بستن حسابهای پایان سال مالی برابر دستورالعمل های صادره سازمان مرکزی .

تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی به صورت ماهانه و پیگیری رفع ارقام باز حسابهای بانکی

تهیه گزارشات مالی به منظور ارائه به سازمان مرکزی و سایر ادارات تابعه

تهیه و تنظیم صورتهای مالی ماهانه و ارائه گزارشات لازم به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

انجام امور مربوط به صندوق ریالی امورمالی

 

رسیدگی به اسناد هزینه و درآمد مربوط به حسابهای مستقل واحد اعم از مرکز مشاوره – سلف سرویس – خوابگاههای دانشجویی – مهد کودک – کتابخانه - بهداری و ...

 

درآمد:

تأیید و کنترل شهریه دانشجویان درزمان ثبت نام
 

تعریف فرمول شهریه دانشجویان در سیستم نرم افزاری مطابق با دستورالعملهای صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه
 

ثبت فیش های پرداختی دانشجویان
 

تنظیم لیست شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی – بنیاد شهید و یا سایر سازمانهای پوشش دهنده و مکاتبه جهت وصول آنها
 

دریافت و ثبت چک از دانشجویان به منظور تقسیط شهریه ترم
 

پیگیری و وصول چکهای دریافتی از دانشجویان در سررسید مقرر از سوی بانک عامل
 

ثبت تضمینات دریافتی از دانشجویان بابت ارائه اصل مدارک تحصیلی در حسابهای انتظامی
 

 

انجام مراحل تسویه حساب مالی دانشجویان در زمان فراغت و یا خروج از تحصیل به هر عنوان اعم از انصراف – اخراج – انتقال و ...