اداره حقوق و دستمزد

تنظیم لیست پرداخت حقوق ماهانه کارکنان اداری و مالی و اعضاء هیأت علمی واحد
 

کنترل محاسبات و پرداخت حق التدریس
 

کنترل محاسبات و پرداخت بیمه اساتید از محل حق التدریس
 

محاسبه و پرداخت وامهای خرید مسکن – ودیعه مسکن  -  تعمیرات مسکن  صندوق پس انداز کارکنان -  ضروری – اتومبیل به کارکنان و اعضاء هیات علمی واجد شرایط مطابق با آیین نامه و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان مرکزی

 کنترل احکام حقوقی صادره از سوی امور اداری کارکنان و اعضاء هیات علمی به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و بخشنامه های صادره از سوی سازمان مرکزی

 

انجام امورمربوط به ذخیره باخرید سنوات خدمت و مرخصی کارکنان و اعضاء هیات علمی واحد
 

انجام امور مربوط به بیمه عمر و ازکارافتادگی کارکنان و اعضاء هیات علمی
 

انجام امور مربوط به پرداخت بیمه های تکمیلی مازاد درمان کارکنان و اعضاء هیات علمی واحد
 

انجام امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضاء هیات علمی و پیگیری ارسال لیست و دیسکت بیمه در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی


پیگیری ایصال مالیاتهای مکسوره از حقوق کارکنان و اعضاء هیات علمی به سازمان امورمالیاتی در موعد مقرر
 

انجام امور مربوط به پرداخت حق الزحمه دفاع پایان نامه های دانشجویان
 

 

انجام امور تسویه حساب پرسنل در هنگام خروج از خدمت
 

 

اعطای وامهای بانکی از محل تفاهم نامه ها – وصول اقساط و واریز به حسابهای بانکی مربوطه