خدمات

خدمات دانشگاه که در سال 1372 به اداره تبدیل شده است اهم وظایف آن عبارتند از :

 ، - انجام امور خدماتی از قبیل نظافت و رفت و روب کلیه ساختمانها ی آموزشی ، اداری ، عمرانی و محوطه دانشگاه.
- نظارت بر خدمات عمومی و انعکاس خرابی ها و ایرادات مربوط به روشنایی ها ،تاسیسات ، سوخت به مسولان مربوطه .
- انجام امور خدماتی مربوط به تشریفات  - جلسات - جشنها و نمایش ها .
- تهیه و تنظیم اسناد و گزارش هزینه های مربوط به امور خدماتی آب ، برق ، تلفن و ...

امور خدماتی از بدو تاسیس تا سال 1378 توسط نیروهای رسمی خدماتی و از سال 1378 با سرپرستی خدمات توسط پیمانکار انجام شده است .